Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון המכרזים

 1. מועדי פתיחת המכרזים יפורסמו מראש (בניוזלטרים ובפייסבוק).

 2. כל מכרז יאושר ברגע ובתנאי שהוגשו עבורו לפחות 10 הצעות.

 3. במקרה וכל 10 או יותר הצעות יעמדו על המחיר ההתחלתי המכרז ייפסל.

 4. במקרה ויהיו מספר זוכים שהציעו אותה הצעה, תיערך הגרלה בין הזוכים.

 5. הצעות למחירים גבוהים מהמחיר ההתחלתי חייבות לעלות במדרגות. לכל מוצר מדרגה משלו  - מודגשת בכתום.  דוגמא: סנסור דיגיטלי RVG142. מחיר רגיל: 13,900 ₪. מחיר התחלתי: 6,900 ₪. מדרגה: 500 ₪.
  רוצים להעלות מחיר? המחיר הבא: 7,400 ₪, הבא אחריו 7,900 ₪ וכו׳ אחרת ההצעה תיחשב ל 6,900 ₪.

 6. מימוש הזכיה וההתקנה, מיום הזכיה ועד חודש לאחר “היום שאחרי״.

 7. ״היום שאחרי״ משמעותו, תקופה של חודש לאחר שהרופאים והטכנאים יחזרו לעבודה. 

 8. המחירים התחלתיים של המוצרים מאד נמוכים (עד כ 50%) ביחס למחירים הרגילים שבהם נמכרו עד לא מזמן, לפני הקורונה.

 9. כל מציע יכול להציע מספר הצעות.

 10. המחיר הזוכה (המחיר הגבוה שיוצע במכרז) יפורסם וכן גם שם הזוכה, למעט אם הזוכה יבקש ששמו לא יפורסם.

 11. הסדרי תשלום לזוכים במכרזים בתקופת הקורונה: תשלום מידי של 10% להבטחת הזכייה וקיבוע המחיר. היתרה תשולם ב36 המחאות שימסרו בעת ההתקנה כשהראשון יהיה לתאריך 30 יום מההתקנה.

 12. אין תשלום בגין השתתפות ומתן הצעות למכרזים.


הערות:
עם סיום מכרז, אנו נפנה טלפונית לזוכה לסגירת העיסקה.
במידה והזוכה לא ירצה לממש הזכיה מכל סיבה שהיא, הזכיה תעבור למציע הבא הקרוב לזוכה הראשון וכן הלאה. אנו נודיע טלפונית לזוכה הקרוב.


 

bottom of page